2439(4)

Vase

7" h

1925

2022

$105

eBay

Gallery