2483(3)

Vase

10" h

1924

2024

$195

eBay

Gallery