2593(3)

Vase

7" h

1927

2024

$51

eBay

Gallery