2704(4)

Vase

7" h

1924

2023

$200

eBay

Gallery