2989(7)

Vase

7" h

1928

2022

$175

eBay

Gallery