363(8)

Vase

6” h x 4-1/2" dia

1915

2023

$188

eBay

Vellum glaze; cipher of Elizabeth F. McDermott

Gallery