614(67)

Vase

7" h

1915

2023

$155

eBay

Gallery