6204(7)

Vase

7" h

1949

2022

$274

eBay

Gallery