6457(4)

Vase

5" h

1935

2021

$385

eBay

Gallery