6510(8)

Vase

5" h

1939

2024

$163

eBay

Gallery