6668

Vase

5-3/8" h

1945

2022

$39

eBay

Gallery