6678

Vase

7 1/2" h

1939

2021

$219

eBay

Gallery