6953(9)

Vase

7" h

1960

2023

$55

eBay

Gallery