808(5)

Vase

8" h

1920

2022

$1,058

eBay

Vellum glaze; cipher of Elizabeth F. McDermott

Gallery