905(5)

Vase

10” h

1907

2021

$249

eBay

Gallery