935(8)

Vase

6" h

1917

2021

$131

eBay

Gallery