942(35)

Vase

7" h

1906

2024

$72

eBay

Gallery