S(130)

Vase

6" h

1935

2024

$200

eBay

Gallery