1824(2)

Vase

6.25" h

1923

2021

$150

eBay

Gallery