2412(2)

Gothic Arches Vase

7" h

1929

2021

$172

eBay

Gallery