1907(11)

Vase

5" h

1914

2024

$125

eBay

Gallery