2438(5)

Vase

7" h

1924

2024

$225

eBay

Gallery