2135(10)

Greek Key Vase

6" h x 2-1/2" dia

1930

2021

$165

eBay

Gallery