2174(8)

Vase

5" h

1915

2024

$88

eBay

Gallery