1904(5)

Vase

6" h

1919

2024

$73

eBay

Gallery