2327(6)

Vase

7" h

1929

2024

$92

eBay

Gallery