2393(8)

Vase

9" h

1928

2023

$114

eBay

Gallery