6053(4)

Vase

8" h

1932

2023

$125

eBay

Gallery