2414(2)

Vase

10" h

1926

2024

$260

eBay

Gallery