6098(6)

Vase

5" h

1930

2024

$55

eBay

Gallery